Struktur und Geschichte des Niederländischen Eine Einführung in die niederländische Sprachwissenschaft

Bibliographie

339 Titel gefunden
- Gesamte Bibliographie anzeigen -

 • Anderson, Stephen R. & Paul Kiparsky (Hrsg.) (1973): A Festschrift for Morris Halle. New York: Holt, Rinehart and Winston.
   
 • Appel, Rene (1999): "Het springt gewoon uit je tong". Nederlands als tweedetaal en andere talen in Nederland. In: Peter Burger (Hrsg.), Taalboek van de eeuw. Den Haag: Sdu Uitg. [u.a.], 204–219.
   
 • Appel, Rene (1999): Straattaal. De mengtaal van jongeren in Amsterdam. Toegepaste taalwetenschap 62 (2), 39–56.
   
 • Appel, René (1992): Inleiding algemene taalwetenschap. [publ. van het Instituut voor Algmene Taalwetenschap, Universiteit van Amsterdam]. Dordrecht: ICG Publications.
   
 • Appel, René; Gerard Hubers & Guus Meijer (1976): Sociolinguïstiek. Utrecht: Spectrum.
   
 • Arends, Jacques; Pieter C. Muysken & Norval Smith (Hrsg.) (1995): Pidgins and Creoles. An introduction. Amsterdam, Philadelphia, Pa.: Benjamins.
   
 • Bach, E. & R. T. Holt R. &W Harms (Hrsg.) (1968): Universals in Linguistic Theory. New York.
   
 • Bakema, P.; P. Defour & Geeraerts D. (1993): De semantische structuur van het diminutief. Forum der Letteren 34 , 121–137.
   
 • Bakker, Dirk Miente & G. R. W. Dibbets (Hrsg.) (1977): Geschiedenis van de Nederlandse taalkunde. Den Bosch: Malmberg.
   
 • Bakker, Eveline (1993): Geschiedenis van Suriname. Van stam tot staat. Zutphen: Walburg Pers.
   
 • Bakker, P. & M. Mous (Hrsg.) (1994): Mixed languages: 15 case studies in languageintertwining. Amsterdam/Antwerpen: IFOTT.
   
 • Bart, Peter van; Johan Kerstens & Arie N. Sturm (1998): Grammatica van het Nederlands. Een inleiding. Amsterdam: Amsterdam Univ. Press.
   
 • Bennis, Hans (2000): Syntaxis van het Nederlands. 11 hoofdstukken van de zin. Amsterdam: Univ. Press.
   
 • Bennis, Hans (Hrsg.) (2002): Een buurt in beweging. Talen en culturen in het Utrechtse Lombok en Transvaal. Amsterdam: Aksant.
   
 • Bennis, Hans (2015): Korterlands: anarchie in de schrijftaal. Amsterdam: Prometheus/Bert Bakker.
   
 • Bennis, Hans; Leonie Cornips & Marc van Oostendorp (2004): Verandering en verloedering. Normen en waarden in het Nederlands. Illustraties: Hein de Kort. Amsterdam: Amsterdam University Press - Salomé.
   
 • Berg, Anne Jaap van den (2006): Vertaald verleden. Beknopte geschiedenis van bijbelvertalen in Nederland. 2., herz. en uitgebr. dr. Heerenveen: Uitg. NBG.
   
 • Berg, Berend van den (1971): Inleiding tot de Middelnederlandse syntaxis. Groningen: Wolters-Noordhoff.
   
 • Berg, Evert van den (1983): Middelnederlandse versbouw en syntaxis. Ontwikkelingen in de versifikatie van verhalende poezie ca. 1200 - ca. 1400. Utrecht: HES.
   
 • Berns, Johannes Bernardus (2000): Overzees Nederlands. Lezingen gehouden op het symposion van de afdeling Dialectologie van het P. J. Meertens-Instituut op vrijdag 26 november 1993. Amsterdam: Meertens Instituut.
   
 • Berteloot, Amand (2006): Bespreking van Janssens & Marynissen (2005). Nachbarsprache Niederländisch 21 (1), 55–57.
   
 • Bezooijen van, R. (2002): H.s. "Taal en maatschappij". In: Theo A. J. M. Janssen (Hrsg.), Taal in gebruik. Een inleiding in de taalwetenschap. Den Haag: Sdu Uitg.
   
 • Bezooijen van, R. & C. Giesbers (2003): Breekt ie echt dooj? De verspreiding van de Gooise r in het Standaardnederlands. In: Jan Stroop (Hrsg.), Waar gaat het Nederlands naartoe?. Panorama van een taal. Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker, 204–214.
   
 • Blom, J. C. H. & E. Lamberts (Hrsg.) (1993): Geschiedenis van de Nederlanden. Rijswijk: Nijgh & Van Ditmar.
   
 • Blom, Johan C. H. (Hrsg.) (2003): Geschiedenis van de Nederlanden. 3., herz. dr. Baarn: HB uitgevers.
   
 • Bloomfield, Leonard (1935): Language. London: Allen & Unwin.
   
 • Boelens, Krine (1982): The Frisian language: some remarks on its history and its present position. In: Koen Zondag (Hrsg.), Bilingual Education in Friesland. Frjentsjer/Franeker: T. Wever B.V., 36–57.
   
 • Booij, Geert E. (1995): The phonology of Dutch. Oxford: Clarendon Press (The phonology of the world's languages).
   
 • Booij, Geert E. (2002): The morphology of Dutch. Oxford: Univ. Press.
   
 • Booij, Geert E. & Ariane van Santen (1998): Morfologie. De woordstructuur van het Nederlands. 2., herz. en uitgebreide dr. Amsterdam: Amsterdam Univ. Press.
   
 • Boves, T. & M. Gerritsen (1995): Inleiding in de sociolinguistiek. Utrecht: Spectrum.
   
 • Boxer, C. R. (1957): The Dutch in Brazil. 1624 - 1654. Oxford: Clarendon Press.
   
 • Brachin, Pierre (La langue néerlandaise. Essai de présentation. Bruxelles: Marcel Didier, 1977): Die niederländische Sprache. Eine Übersicht. Aus dem Französischen von Christian Zinser. Hamburg: Helmut Buske Verlag, 1987.
   
 • Bree, Cor van (1977): Leerboek voor de historische grammatica van het Nederlands. Groningen: Wolters-Noordhoff.
   
 • Bree, Cor van (1983): Morfeemsplinters. Gramma 7 , 81–85.
   
 • Bree, Cor van (1994): The development of so-called Town Frisian. In: P. Bakker & M. Mous (Hrsg.), Mixed languages: 15 case studies in languageintertwining. Amsterdam/Antwerpen: IFOTT, 69–82.
   
 • Bree, Cor van (1995): Lotgevallen van de Codex Argenteus. De wisselende waarde van een handschrift. Amsterdam: De Buitenkant.
   
 • Bree, Cor van (2006): Bespreking van Janssens & Marynissen (2005). Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 122 , 181–183.
   
 • Bree, Cor van (2014): Het Nederlands in gevaar? En andere prangende taalkwesties. Houten, Antwerpen: Prisma (Uitgeverij Unieboek, Het Spectrum).
   
 • Bree, Cor van (1996): Historische taalkunde. 2., herziene dr. Leuven: Acco.
   
 • Bremmer, Rolf H. (1992): Zur Phonologie und Morphologie des Altniederländischen. Odense: Odense Univ. Press (North-Western European language evolution: Supplement, 7).
   
 • Brinkman, H. J. & J. Z. Uys (ca. 1970): Afrikaans in kort bestek. Amsterdam: Bekking.
   
 • Brouwer, Dédé (1979): Vrouwentaal en mannenpraat. Verschillen in taalgebruik en taalgedrag in relatie tot de maatschappelijke rolverdeling. 2. dr. Amsterdam: Van Gennep.
   
 • Brouwer, Dédé (1991): Vrouwentaal. Feiten en verzinsels. Bloemendaal: Aramith Uitg.
   
 • Brunn, Gerhard (2008): Sein Feld war die Welt: Johann Moritz von Nassau-Siegen (1604 - 1679); von Siegen über die Niederlande und Brasilien nach Brandenburg. Münster: Waxmann.
   
 • Burg, A. C. van der (1991): Woardeboek fan ut Leewarders. Ljouwert: Fryske Akademy (Fryske Akademy, 741).
   
 • Burger, Peter (Hrsg.) (1999): Taalboek van de eeuw. Den Haag: Sdu Uitg. [u.a.].
   
 • Burger, Peter (2004): Hun hebben gelijk!. Ieder z'n taal. Amsterdam: Prometheus.
   
 • Burke, Peter (2005): Towards a social history of early modern Dutch. Amsterdam: Amsterdam Univ. Press.
   
 • Buwalda, S. & A. C. van der Burg (1996): Woordeboek fan 't Bildts: en list fan toponimen. Ljouwert/Leeuwarden: Fryske Akademy.
   
 • Caluwe, Johan de & Magda Devos (1998): Noord/Zuid-verschillen in de Nederlandse morfologie. In: Eric Hoekstra & Caroline Smits (Hrsg.), Morfologiedagen 1996. Lezingen gehouden tijdens de Morfologiedagen op donderdag 19 en vrijdag 20 september 1996 in Amsterdam. Amsterdam: Meertens Instituut, 21–33 (Cahiers van het Meertens Instituut, 10).
   
 • Carlin, Eithne B. & Jacques Arends (Hrsg.) (2002): Atlas of the languages of Suriname. Leiden: KITLV Press.
   
 • Caron, W. J. H. (1947): Klank en teken bij Erasmus en onze oudste grammatici. Proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam. Groningen: Wolters.
   
 • Charry, Eddy (Hrsg.) (1983): De talen van Suriname. Muiderberg.
   
 • Chomsky, Noam (1957): Syntactic structures. 's-Gravenhage: Mouton (Janua Linguarum;Series minor, 4).
   
 • Chomsky, Noam (1965): Aspects of the theory of syntax. 2. print. Cambridge, Mass.: MIT Press (Special technical report … of the Research Laboratory of Electronics of the Massachusetts Institute of Technology / Research Laboratory of Electronics : Special technical report … of the Research Laboratory of Electronics of the Massachusetts Institute of Technology, 11).
   
 • Chomsky, Noam (1973): Conditions on transformations. In: Stephen R. Anderson & Paul Kiparsky (Hrsg.), A Festschrift for Morris Halle. New York: Holt, Rinehart and Winston.
   
 • Chomsky, Noam (1975): Reflections on language. New York: Pantheon Books.
   
 • Chomsky, Noam (1981): Lectures on government and binding. The Pisa lectures. Dordrecht: Foris Publ.
   
 • Chomsky, Noam (1982): Some concepts and consequences of the theory of government and binding. Cambridge, Mass. usw. MIT Pr. ((Linguistic inquiry monographs, 6)).
   
 • Chomsky, Noam (1986): Barriers. 2. print. Cambridge, Mass.: MIT Press (Linguistic inquiry monographs / Linguistic inquiry monographs, 13).
   
 • Chomsky, Noam (1996): The minimalist program. 2. print. Cambridge, Mass. <<>>: MIT Press (Current studies in linguistics series, 28).
   
 • Claes, F. (1977): De lexicografie in de zestiende eeuw. In: Dirk Miente Bakker & G. R. W. Dibbets (Hrsg.), Geschiedenis van de Nederlandse taalkunde. Den Bosch: Malmberg, 205–217.
   
 • Clyne, Michael (Hrsg.) (1997): Undoing and redoing corpus planning. Berlin: Mouton de Gruyter (Contributions to the sociology of language, 78).
   
 • Clyne, Michael G. (1991): Community languages. The Australian experience. Cambridge: Cambridge Univ. Press.
   
 • Clyne, Michael G. (2003): Dynamics of language contact. English and immigrant languages. Cambridge: Cambridge Univ. Press (Cambridge approaches to language contact).
   
 • Cornelis, L. (1995): Problemen met het Passief. De Nieuwe Taalgids 88 (2), 124–136.
   
 • Cornelis, L. & A. Verhagen (1995): "Does Dutch really have a Passive?". Linguistics in the Netherlands , 49–60.
   
 • Crystal, David (1995): Die Cambridge-Enzyklopädie der Sprache. Studienausg. Unter Mitarbeit von Stefan Röhrich. Frankfurt: Campus-Verl.
   
 • Crystal, David (2003): The Cambridge encyclopedia of the English language. 2. ed., reprinted. Cambridge: Cambridge Univ. Press. [URL: http://www.loc.gov/catdir/description/cam041/2003272259.html].
   
 • Daan, Jo (1987): Ik was te bissie.. Nederlanders en hun taal in de Verenigde Staten. Zutphen: Walburg Pers.
   
 • Dalhuisen, Leo, Ronald Donk & Rosemarijn Hoefte (2009): Geschiedenis van de Antillen. Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. Zutphen: Walburg Pers.
   
 • Daniëls, Wim (2005): Niederländisch… macht von sich reden. Rekkem: Ons Erfdeel vzw.
   
 • De Caluwe, Johan (Hrsg.) (2002): Taalvariatie en taalbeleid. Bijdragen aan het taalbeleid in Nederland en Vlaanderen. Antwerpen: Garant.
   
 • De Caluwe, Johan (2002): Tien stellingen over functie en status van tussentaal in Vlaanderen. In: Johan De Caluwe (Hrsg.), Taalvariatie en taalbeleid. Bijdragen aan het taalbeleid in Nederland en Vlaanderen. Antwerpen: Garant, 57–67.
   
 • De Grauwe, L. (2004): Zijn olla vogala Vlaams, of zit de Nederlandse filologie met een Koekoeksei in (haar) nest(en)? Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (120), 44–56.
   
 • De Schutter, Georges (1994): Dutch. In: Ekkehard König & Johan Van der Auwera (Hrsg.), The Germanic languages. London: Routledge (Routledge language family descriptions).
   
 • De Swaan, Abram (2001): Words of the world. The global language system. Cambridge: Polity.
   
 • De Vogelaer, Gunther (2006): Pronominaal genus bij ‘Zuid-Nederlandse’ taalverwervers. van grammaticaal naar semantisch systeem. In: Matthias Hüning, et al. (Hrsg.), Nederlands tussen Duits en Engels. Handelingen van de workshop op 30 september en 1 oktober 2005 aan de Freie Universität Berlin. Leiden: SNL, 89–102 (SNL-reeks, 15).
   
 • Debrabandere, Frans (2001): West-Vlaams etymologisch woordenboek. De herkomst van de West-Vlaamse woorden. Amsterdam: Veen.
   
 • Dekeyser, Xavier (2007): Hebban olla vogala nestas hagunnan: Een Vroegnederlands kroonjuweel of een mythe? In: Dominiek et al. Sandra (Hrsg.), Tussen Taal, Spelling en Onderwijs. Essays bij het emeritaat van Frans Daems. Gent: Academia Press, 117–126.
   
 • Deleu, Jozef (Hrsg.) (1975): Encyclopedie van de Vlaamse Beweging 2 ; M - Z. Tielt.
   
 • den Besten, Hans; Frans Hinskens & Jerzy Koch (Hrsg.) (2009): Afrikaans. Een drieluik. Amsterdam/Münster: Stichting Neerlandistiek VU/Nodus.
   
 • Deumert, Ana (2007): 'Zoo schrijve ek lievers my sort Afrikaans'. Speaker agency, identity and resistance in the history of Afrikaans. In: Stephan Elspaß, et al. (Hrsg.), Germanic language histories 'from below' (1700 - 2000). Berlin: de Gruyter, 221–242 (Studia linguistica Germanica, 86).
   
 • Diepeveen, Janneke, et al. (2006): Modale uitdrukkingen in Belgisch-Nederlands en Nederlands-Nederlands. Corpusonderzoek en enquête. Amsterdam, Münster: Stichting Neerlandistiek VU; Nodus Publikationen. (Uitgaven Stichting Neerlandistiek, 54).
   
 • Dijkhoff, M. (1980): Woordenboek Papiaments - Nederlands, Nederlands -Papiaments: De Walburg Pers.
   
 • Dirven, René (1999): Cognitieve inleiding tot taal en taalwetenschap. 1. dr. Leuven: Acco.
   
 • Donaldson, Bruce (1993): A Grammar of Afrikaans. Berlin, New York: Mouton de Gruyter (Mouton Grammar Library, 8).
   
 • Donaldson, Bruce (1994): Afrikaans. In: Ekkehard König & Johan Van der Auwera (Hrsg.), The Germanic languages. London: Routledge, 478–504 (Routledge language family descriptions).
   
 • Donaldson, Bruce C. (1983): Dutch. A linguistic history of Holland and Belgium. Leiden: Nijhoff.
   
 • Donselaar, J. van (1989): Woordenboek van het Surinaams-Nederlands. 2., herz. en uitgebr. dr. Muiderberg: Coutinho.
   
 • Dorren, Gaston (1999): Nieuwe tongen. De talen van migranten in Nederland en Vlaanderen. Den Haag: Sdu Uitg. [u.a.].
   
 • Duijff, Pieter (2002): Fries en Stadsfries. Den Haag: Sdu Uitg. (Taal in stad en land / Taal in stad en land, 2).
   
 • Duinhoven, A. M. (1988): Middelnederlandse syntaxis synchroon en diachroon. Deel 1: De naamwoordgroep. Leiden: Martinus Nijhoff.
   
 • Duinhoven, A. M. (1997): Middelnederlandse syntaxis synchroon en diachroon. Deel 2: De werkwoordgroep. Groningen: Martinus Nijhoff.
   
 • Edelman, Loulou (2003): Kaaik aut, Paaul! Het Poldernederlands in opmars. In: Jan Stroop (Hrsg.), Waar gaat het Nederlands naartoe?. Panorama van een taal. Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker, 65–73.
   
 • Ellerbroek-Fortuin, E. (1937): Amsterdamse rederijkersspelen in de zestiende eeuw. Groningen/Batavia: J.B. Wolters.
   
 • Elspaß, Stephan; Nils Langer; Joachim Scharloth & Wim Vandenbussche (Hrsg.) (2007): Germanic language histories 'from below' (1700 - 2000). Berlin: de Gruyter (Studia linguistica Germanica, 86).
   
 • Extra, Guus (1996): De multiculturele samenleving in ontwikkeling: feiten, beeldvormingen beleid. Tilburg: Tilburg University Press.
   
 • Extra, Guus (2001): The other languages of Europe. Demographic, sociolinguistic and educational perspectives. Clevedon: Multilingual Matters (Multilingual matters, 118).
   
 • Extra, Guus (2002): De andere talen van Nederland. Thuis en op school. Bussum: Coutinho.
   
 • Fillmore, C. J. (1968): The case for case. In: E. Bach & R. T. Holt R. &W Harms (Hrsg.), Universals in Linguistic Theory. New York, 1–88.
   
 • Fishman, J. (1966): Language loyality in the United States. 's Gravenhage: Mouton.
   
 • Fokkema, Klaas (1937): Het stadsfries. Een bijdrage tot de geschiedenis en de grammatica van het dialect van Leeuwarden. Assen: Van Gorcum.
   
 • Fontein, A. M. & A. Pescher-ter Meer (2000): Nederlandse grammatica voor anderstaligen. Utrecht: NCB Uitg.
   
 • Fouse, Gary C. (2002): The story of Papiamentu. A study in slavery and language. Lanham, New York, Oxford: University Press of America.
   
 • Fromkin, Victoria; Robert Rodman & Anneke Neijt (1994): Universele taalkunde. Een inleiding in de algemene taalwetenschap. 6. dr. Dordrecht: ICG Publications.
   
 • Gaastra, Femme S. (1991): De geschiedenis van de VOC. 3. dr. Zutphen: Walburg Pers.
   
 • Geeraerts, Dirk (1999): Noch standaard, noch dialect. 'Tussentaal' in Vlaanderen en Nederland. Onze Taal (9), 232–235.
   
 • Geeraerts, Dirk; Stefan Grondelaers & Dirk Speelman (1999): Convergentie en divergentie in de Nederlandse woordenschat. Een onderzoek naar kleding- en voetbaltermen. Amsterdam: Meertens Instituut (Publicaties van het Meertens Instituut).
   
 • Geeraerts, Dirk & Guy Janssens (1982): Wegwijs in woordenboeken. Assen: Van Gorcum.
   
 • Geerts, G. (1997): Nederlands in Belgie. In: Maarten C. van den Toorn (Hrsg.), Geschiedenis van de Nederlandse taal. Amsterdam: Amsterdam Univ. Press, 563–596.
   
 • Geerts, Guido (1975): Voorlopers en varianten van het nederlands. Een gedokumenteerd dia- en synchroon overzicht. Leuven: Acco.
   
 • Geiss, Imanuel (1981): Geschichte griffbereit. Schauplätze. Reinbek bei Hamburg: Rororo.
   
 • Genootschap Onze Taal (Hrsg.) (2007): De toekomst van het Nederlands. Onze taal over 75 jaar. 's-Hertogenbosch: Heinen.
   
 • Gestel, Frank van & Tineke Rinkel (Hrsg.) (1992): Oude zinnen. Grammaticale analyse van het Nederlands tussen 1200 - 1700. Leiden/Antwerpen: Martinus Nijhoff.
   
 • Ginneken, Jacobus van (1913): Handboek der Nederlandsche Taal door Dr. Jac. van Ginneken S.J., ten gebruike aan hoogescholen en voor taalleeraars. Nijmegen Mahnberg.
   
 • Gobardhan-Rambocus, Sabitrie Lilawatie (2001): Onderwijs als sleutel tot maatschappelijke vooruitgang. Een taal- en onderwijsgeschiedenis von Suriname, 1615 - 1975. Zutphen: Walburg Pers.
   
 • Goossens, Jan (2000): De toekomst van het Nederlands in Vlaanderen. Ons Erfdeel 43 (1), 3–13.
   
 • Gorter, Durk & Reitze J. Jonkmann (1995): Taal yn Fryslân op 'e nij besjoen. Ljouwert/Leeuwarden: Fryske Akademy.
   
 • Grezel, Jan Erik (2003): 'U' of 'jij': wat moet je nou? Aanspreekvormen in Nederland en Vlaanderen. In: Jan Stroop (Hrsg.), Waar gaat het Nederlands naartoe?. Panorama van een taal. Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker, 194–201.
   
 • Groeneboer, Kees (Hrsg.) (1997): Koloniale Taalpolitiek in Oost en West. Nederlands-Indië, Suriname, Nederlandse Antillen en Aruba. Amsterdam: Amsterdam Univ. Press.
   
 • Groeneboer, Kees (1998): Gateway to the West. The Dutch Language in Colonial Indonesia 1600-1950.. A History of Language Policy. Amsterdam: Amsterdam University Press.
   
 • Gruiter, V. E. de (1990): Het Javindo. De verboden taal. Den Haag.
   
 • Gruiter de, M. (1994): Javindo, a contact language in pre-war Semarang. In: P. Bakker & M. Mous (Hrsg.), Mixed languages: 15 case studies in languageintertwining. Amsterdam/Antwerpen: IFOTT, 151–159.
   
 • Haas, Wim de & Mieke Trommelen (1993): Morfologisch handboek van het Nederlands. Een overzicht van de woordvorming. 's-Gravenhage: Sdu Uitg. (Aan het woord / Aan het woord, [7]).
   
 • Haeringen, C. B. van (1956): Nederlands tussen Duits en Engels. 2de druk [z.j.]. Den Haag: Servire.
   
 • Haeseryn, W.; K. Romijn; G. Geerts; J. de Rooij & M. C. van den Toorn (1997): Algemene Nederlandse Spraakkunst. Tweede, geheel herziene druk. 2 delen. Groningen/Deurne: Martinus Nijhoff uitgevers/Wolters Plantyn. [URL: http://www.let.ru.nl/ans/].
   
 • Hagen, A. M. (1992): Stadsdialecten. Gent: Schutter [u.a.] (Taal en tongval / Themanummer / Taal en tongval / Themanummer, 5).
   
 • Hagen, A.M. (1995): Gemarkeerdheid van de Belgisch-Nederlandse woordenschat. Taal en Tongval (47), 133–148.
   
 • Harbert, W. (2007): The Germanic Languages. Cambridge: Cambridge University Press.
   
 • Haver, J. van (1989): Noorderman & Zuiderman. Het taalverdriet van Vlaanderen. Tielt: Tannoo.
   
 • Heemskerk, Josée & Wim Zonneveld (2000): Uitspraakwoordenboek. Utrecht: Het Spectrum.
   
 • Heijer, Henk den (1994): De geschiedenis van de WIC. Zutphen: Walburg Pers.
   
 • Hemminga, P. (1999): Language Policy in Germany and the Netherlands. A Comparisonwith Regard to the Three Frisian Languages. Ethnos-Nation 7 (1), 81–94.
   
 • Hemminga, P. (2000): Het beleid inzake unieke regionale talen. Een onderzoek naar hetbeleid en de beleidsvorming met betrekking tot een drietal uniekeregionale talen: het Fries in Nederland en het Noordfries en Sorbisch in Duitsland. proefschrift. Amsterdam. UvA.
   
 • Hendrickx, Ruud (2006): Waar gaat dat heen? De toekomst van het Nederlands in Vlaanderen. Onze Taal 75 (2/3).
   
 • Herkenhoff, Paulo (Hrsg.) (1999): Brazil and the Dutch 1630-1654. Rio de Janeiro: Editores Ltda.
   
 • Heuven van, V. (2003): Vervlakt het Nederlands? Over intonatie. In: Jan Stroop (Hrsg.), Waar gaat het Nederlands naartoe?. Panorama van een taal. Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker, 215–223.
   
 • Hilgemann, Werner & Hermann Kinder (Hrsg.) (1964): dtv-Atlas zur Weltgeschichte. Karten und chronologischer Abriß. München: dtv.
   
 • Hock, Hans Henrich & Brian D. Joseph (1996): Language history, language change, and language relationship. An introduction to historical and comparative linguistics. Berlin: Mouton de Gruyter.
   
 • Hoekstra, Eric & Caroline Smits (Hrsg.) (1998): Morfologiedagen 1996. Lezingen gehouden tijdens de Morfologiedagen op donderdag 19 en vrijdag 20 september 1996 in Amsterdam. Amsterdam: Meertens Instituut (Cahiers van het Meertens Instituut, 10).
   
 • Hoekstra, Teun (1984): Transitivity. Grammatical Relations in Government-Binding Theory. Dordrecht usw.: Foris Publ. ((Linguistic models, 6)).
   
 • Hogenelst, Dini & Frits van Oostrom (1995): Handgeschreven wereld. Nederlandse literatuur en cultuur in de middeleeuwen. Amsterdam: Prometheus.
   
 • Hogenhout-Mulder, Maaike (1983): Cursus Middelnederlands. Groningen: Wolters-Noordhoff.
   
 • Holmes, Janet (2001): An introduction to sociolinguistics. 2. ed. Harlow: Longman (Learning about language).
   
 • Hoppenbrouwers, Cor (1991): Jongerentaal. De tipparade van de omgangstaal. Hoogezand: Stuberg.
   
 • Hoppenbrouwers, Cor & Geer Hoppenbrouwers (2001): De indeling van de Nederlandse streektalen. Dialecten van 156 steden en dorpen geklasseerd volgens de FFM. Assen: Koninklijke Van Gorcum.
   
 • Horst, Joop M. van der (1981): Kleine Middelnederlandse syntaxis. Amsterdam: Huis aan de drie grachten.
   
 • Horst, Joop M. van der (1993/94): Rode en groene volgorde en analytische taalkunde. Voortgang, Jaarboek voor de Neerlandistiek 14 , 187–197.
   
 • Horst, Joop van der (1994): Kleine Middelnederlandse syntaxis. 4. verbeterde dr. Amsterdam: Huis aan de drie grachten.
   
 • Horst, Joop van der (2000): Korte geschiedenis van de Nederlandse taal. 4., uitgebreide en herziene dr. Den Haag: SDU (Kort en goed).
   
 • Horst, Joop van der (2008): Geschiedenis van de Nederlandse Syntaxis. 2 delen. Leuven: Universitaire Pers Leuven.
   
 • Horst, Joop van der (2008): Het einde van de standaardtaal. Een wisseling van Europese taalcultuur. Amsterdam: J.M. Meulenhoff.
   
 • Horst, Joop van der (2010): Met (het) oog op morgen: Opstellen over taal, taalverandering en standaardtaal. (UPL in context). Leuven: Universitaire Pers Leuven.
   
 • Horst, Joop van der & Kees van der Horst (1999): Geschiedenis van het Nederlands in de twintigste eeuw. Den Haag, Antwerpen: Sdu Uitgevers, Standaard Uitgeverij.
   
 • Horst, Joop van der & Fred Marschall (1989): Korte geschiedenis van de Nederlandse taal. Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar.
   
 • Horsten, F., et al (Hrsg.) (1982): Algemene Geschiedenis der Nederlanden. Bussum (Bd. 2 en 3).
   
 • Hout, Roeland van (2006): Onstuitbaar en onuitstaanbaar: de toekomst van een omstreden taalverandering. In: Nicoline van der Sijs (Hrsg.), Wat iedereen van het Nederlands moet weten en waarom. 3. dr. Amsterdam: Bakker, 42–54.
   
 • Hulst, Harry van der (1984): Syllable structure and stress in Dutch. Dordrecht usw.: Foris Publ. (Linguistic models, 8).
   
 • Hüning, Matthias (1993): Visies op taalverandering. Forum der Letteren 34 (4), 281–302.
   
 • Hüning, Matthias (2000): 'Monica' en andere 'gates'. Nederlandse taalkunde 5 (2), 121–132.
   
 • Hüning, Matthias (2002): Woorden en cognitie. In: Theo A. J. M. Janssen (Hrsg.), Taal in gebruik. Een inleiding in de taalwetenschap. Den Haag: Sdu Uitg., 61–76.
   
 • Hüning, Matthias; Ulrike Vogl; Ton van der Wouden & Arie Verhagen (Hrsg.) (2006): Nederlands tussen Duits en Engels. Handelingen van de workshop op 30 september en 1 oktober 2005 aan de Freie Universität Berlin. Leiden: SNL (SNL-reeks, 15).
   
 • Hut, Arjan & Hietkamp Elizabeth (2009): Goeie! Taalgids Friesland. Assen: In boekvorm uitgevers.
   
 • Jackendoff, Ray S. (c1983): Semantics and cognition. Cambridge, Mass. MIT Press ((Current studies in linguistics series, 8)).
   
 • Jackendoff, Ray S. (1972): Semantic interpretation in generative grammar. Cambridge, Mass.: MIT Press (Studies in linguistics series / Studies in linguistics series, 2).
   
 • Janssen, Theo A. J. M. (1985): De constructie 'hebben/zijn' + 'voltooid deelwoord'. Voortgang, Jaarboek voor de Neerlandistiek VI Voortgang , 49–84.
   
 • Janssen, Theo A. J. M. (Hrsg.) (2002): Taal in gebruik. Een inleiding in de taalwetenschap. Den Haag: Sdu Uitg.
   
 • Janssens, Guy & Ann Marynissen (2005): Het Nederlands vroeger en nu. Tweede, herwerkte uitgave. Leuven, Voorburg: Acco.
   
 • Janssens, Guy & Kris Steyaert (2007): Het onderwijs van het Nederlands in de Waalse provincies en Luxemburg onder koning Willem I (1814 - 1830):. niets meer dan een boon in een brouwketel?. Brussel: VUBPress.
   
 • Janssens, Rudi (2007): Van Brussel gesproken. Taalgebruik, taalverschuivingen en taalidentiteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Brussel: VUBPress (Brusselse Thema's, 15).
   
 • Jong, Sikko de & Alexander M. Riemersma (1994): Taalpeiling yn Fryslân. Onderzoek naar de beheersing van het Fries aan het einde van de basisschool. Ljouwert/Leeuwarden: Fryske Akademy.
   
 • Jonkman, Reitze Johannes (1993): It Leewarders. In taalsosjologysk ûndersyk nei it Stedsk yn ferhâlding ta it Nederlândsk en it Frysk yn Ljouwert. Proefschrift Universiteit van Amsterdam. Ljouwert/Leeuwarden: Fryske Akademy.
   
 • Jonkman, Reitze Johannes (1993): It Leewarders. In taalsosjologysk ûndersyk nei it Stedsk yn ferhâlding ta it Nederlândsk en it Frysk yn Ljouwert. Ljouwert: Fryske Akad. (Fryske Akademy / Fryske Akademy, 771).
   
 • Jonkman, Reitze Johannes (1994): De historische ontwikkeling van de Leeuwarder stadtaal in hetlicht van de geschiedenis van het Nederlands. Taal en Tongval 5 , 81–95.
   
 • Keller, Rudolf E. & Karl-Heinz [Bearb.] Mulagk (1986): Die Deutsche Sprache und ihre historische Entwicklung. Hamburg: Helmut Buske Verlag.
   
 • Kempen Van, Y. (2000): Taal mixen is dope, is basis, is spang. Straattaal van Amsterdamsejongeren. Ons Erfdeel 43 (3), 331–338.
   
 • Kerstens, J. & A. Sturm (2002): Beknopte grammatica van het Nederlands. Bussum: Coutinho.
   
 • Kerstens, Johan (1997): Plato's probleem. Een inleiding in de generatieve taalkunde. Bussum: Coutinho.
   
 • Kerstens, Johan & Eduard G. Ruys (1994): Generatieve syntaxis. Een inleiding. Groningen: Nijhoff.
   
 • Klatter-Folmer, Jetske (Hrsg.) (1997): Dutch overseas. Studies in maintenance and loss of Dutch as an immigrant language. Tilburg: Tilburg Univ. Press (Studies in multilingualism, 9).
   
 • Kloeke, Gesinus Gerhardus (1927): De Hollandsche expansie in de zestiende en zeventiende eeuw en haar weerspiegeling in de hedendaagsche Nederlandsche dialecten. 's Gravenhage: Martinus Nijhoff.
   
 • Klooster, Wim (2001): Grammatica van het hedendaags Nederlands. Een volledig overzicht. Den Haag: Sdu Uitgevers.
   
 • Kom, Anton de (1981): Wij slaven van Suriname. Bussum: Het Wereldvenster.
   
 • König, Ekkehard & Johan Van der Auwera (Hrsg.) (1994): The Germanic languages. London: Routledge (Routledge language family descriptions).
   
 • Kooij, Jan & Marc van Oostendorp (2003): Fonologie. Uitnodiging tot de klankleer van het Nederlands. Amsterdam: Amsterdam Univ. Press.
   
 • Korne, Annet de & Tineke Rinkel (1987): Cursus Zestiende- en Zeventiendeëeuws Nederlands. Groningen: Wolters-Noordhoff.
   
 • Kossmann, E. H. (1976): De Lage Landen 1780-1980. Anderhalve eeuw Nederland en België. Amsterdam, Brussel.
   
 • Kossmann-Putto, J. A. & E. H. Kossmann (1993): Die Niederlande. Geschichte und Sprache der Nördlichen und Südlichen Niederlande. Rekkem: Stichting Ons Erfdeel.
   
 • Kouwenberg, Silvia (1994): A grammar of Berbice Dutch Creole. Berlin: Mouton de Gruyter (Mouton Grammar Library, 12).
   
 • Kruijsen, Joep (1999): Honderd jaar stadstaal. Amsterdam: Uitg. Contact.
   
 • Kuitenbrouwer, Jan (1987): Turbo-taal. Van socio-babble tot yuppie-speak. 7. dr. Amsterdam: Aramith.
   
 • Kuitenbrouwer, Jan (1993): Neo-turbo. Van yuppie-speak tot crypto-mumble. Amsterdam: Prometheus.
   
 • Labov, William (1963): The social motivation of sound change. Word 19 , 273–309.
   
 • Labov, William (1966): The social stratification of English in New York City. Washington, DC: Center for Applied Linguistics.
   
 • Labov, William (1994): Principles of linguistic change. Oxford: Blackwell (Language in society, …).
   
 • Labov, William; Sharon Ash & Charles Boberg (2006): Atlas of North American English. Phonetics, Phonology and Sound Change. 1. Aufl. Berlin: Mouton de Gruyter. [URL: http://www.atlas.mouton-content.com/].
   
 • Ladefoged, Peter (2001): Vowels and consonants. Oxford: Blackwell.
   
 • Loey, Adolphe van (Hrsg.) (1970): Schönfeld's Historische Grammatica van het Nederlands. Zutphen: Thieme.
   
 • Loey, Adolphe van (1980): Middelnederlandsche Spraakkunst. I Vormleer. 9. Aufl. Groningen: Wolters-Noordhoff.
   
 • Loey, Adolphe van (1980): Middelnederlandse Spraakkunst. II Klankleer. 8. Aufl. Groningen: Wolters-Noordhoff.
   
 • Loey, Adolphe van (Hrsg.) (1980): Middelnederlandse Spraakkunst. I Vormleer. 9. Aufl. Groningen: Wolters-Noordhoff.
   
 • Makhudu, Khekheti D. (2002): An introduction to Flaaitaal (or Tsotsitaal). In: Rajend Mesthrie (Hrsg.), Language in South Africa. Cambridge U.K. , New York: Cambridge University Press, 398–406.
   
 • Marle, Van J. (1988): Het Amerikaans Nederlands. Een uitdaging voor naderonderzoek. Taal en Tongval 60 , 135–145.
   
 • Marle, Van J. & C. Smits (1997): Deviant Patterns of Lexical Transfer. English-Origin Words in American Dutch. In: Jetske Klatter-Folmer (Hrsg.), Dutch overseas. Studies in maintenance and loss of Dutch as an immigrant language. Tilburg: Tilburg Univ. Press, 255–272 (Studies in multilingualism, 9).
   
 • Meertens, P. J. (1943): Letterkundig leven in Zeeland in de zestiende en in de eerste helft der zeventiende eeuw. Amsterdam: N.V. Noord-Hollandsche Uitgevers maatschappij.
   
 • Meesters, Gert (2004): Marginale morfologie in het Nederlands. Paradigmatische samenstellingen, neoklassieke composita en splintercomposita. Gent: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (Studies op het gebied van de Nederlandse taalkunde, 3).
   
 • Mello, José Antonio Gonsalves de (2001): Nederlanders in Brazilië (1624 - 1654). De invloed van de Hollandse bezetting op het leven en cultuur in Noord-Brazilië. Zutphen: Walburg Pers.
   
 • Mesthrie, Rajend (Hrsg.) (2002): Language in South Africa. Cambridge U.K. , New York: Cambridge University Press.
   
 • Mesthrie, Rajend (2002): South Africa: a sociolinguistic overview. In: Rajend Mesthrie (Hrsg.), Language in South Africa. Cambridge U.K. , New York: Cambridge University Press, 11–26.
   
 • Miedema, H. T. J. (1987): Fries en Nederlands in Leeuwarden, Groningen en Utrecht. Bijdrage tot de taalgeschiedenis van Nederland en van Friesland in het bijzonder. De Bilt: uitgave in eigen beheer.
   
 • MNL (1998): CD-Rom Middelnederlands. Den Haag, Antwerpen: Sdu Uitgevers, Standaard Uitgeverij.
   
 • MNW (1885-1952): Middelnederlandsch woordenboek. Door E. Verwijs en J. Verdam, voltooid door F.A. Stoett. 11 delen. 's-Gravenhage.
   
 • Mooijaart, Marijke & Marijke J. van der Wal (2008): Nederlands van Middeleeuwen tot Gouden Eeuw. Cursus Middelnederlands en Vroegnieuwnederlands. Nijmegen: Uitgeverij Vantilt.
   
 • Munske, Horst Haider (2001): Handbuch des Friesischen. Tübingen: Niemeyer.
   
 • Muysken, Pieter & Rene Appel (Hrsg.) (2002): Taal En Taalwetenschap: Blackwell Publishers.
   
 • Abstract Lehmanns Fachbuchhandlung: Dit boek geeft een brede introductie in de taalwetenschap in al haar facetten. De structuur van taal krijgt uiteraard ruime aandacht, maar ook de taalgebruiker en de taalgemeenschap komen uitgebreid aan bod.Sprache: Dutch
   
 • Neijt, Anneke (1991): Universele fonologie. Een inleiding in de klankleer. Dordrecht: Foris Publ.
   
 • Nortier, J. (2002): "'t is wel een strakke onderwerp". Taalgebruik van jongeren in een multicultureleomgeving. In: Hans Bennis (Hrsg.), Een buurt in beweging. Talen en culturen in het Utrechtse Lombok en Transvaal. Amsterdam: Aksant, 201–215.
   
 • Nortier, Jacomine (2001): Murks en straattaal. Vriendschap en taalgebruik onder jongeren. Amsterdam: Prometheus.
   
 • Oostendorp, Marc van (1996): Tongval. Hoe klinken Nederlanders?. Amsterdam: Prometheus.
   
 • Oostendorp, Marc van (2002): Rotterdams. Den Haag: Sdu Uitg. (Taal in stad en land / Taal in stad en land, 8).
   
 • Oostendorp Van, M. (2000): Komt er gezellig bie. Dialect in de reclame. TaalActief 1 (3).
   
 • Oudenaarden, Jan (1984): Wat zeggie? Azzie val dan leggie! ; Een speurtocht naar het dialect van Rotterdam. 2. dr. Utrecht.
   
 • Oudenaarden, Jan (1987): De terugkeer van opoe herfst. Over de woordenschat van Rotterdam. Utrecht: Veen.
   
 • Pardoen, J. (1991): De interpretatie van zinnen met de rode en de groenevolgorde. Forum der Letteren 32 , 1–22.
   
 • Philippa, Marlies (Hrsg.) (2004-): Etymologisch woordenboek van het Nederlands. Amsterdam: Amsterdam University Press.
   
 • Ponelis, Fritz (2005): Nederlands in Afrika: het Afrikaans. In: Nicoline van der Sijs (Hrsg.), Wereldnederlands. Oude en jonge variëteiten van het Nederlands. Den Haag: Sdu Uitg., 15–30.
   
 • Provinciaal Bestuur van Friesland (Hrsg.) (1995): De Friese taal. Leeuwarden.
   
 • Quak, A. & Joop M. van der Horst (2002): Inleiding Oudnederlands. Leuven: Universitaire Pers.
   
 • Quak, Arend (2006): Het oudste Nederlands. In: Nicoline van der Sijs (Hrsg.), Wat iedereen van het Nederlands moet weten en waarom. 3. dr. Amsterdam: Bakker, 191–200.
   
 • Raidt, Edith H. (1983): Einführung in Geschichte und Struktur des Afrikaans. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
   
 • Reynebeau, Marc (2005): Een geschiedenis van België. Tielt: Lannoo.
   
 • Rheeden Van, H. (1994): Petjo. The mixed language of the Indians in Batavia. In: P. Bakker & M. Mous (Hrsg.), Mixed languages: 15 case studies in languageintertwining. Amsterdam/Antwerpen: IFOTT, 223–237.
   
 • Rietveld, Antonius C. & Vincent J. van Heuven (1997): Algemene fonetiek. Bussum: Coutinho.
   
 • Rigter, B. (1984): Passive and perfect in Dutch and English. Linguistics in the Netherlands , 159–168.
   
 • Roberge, Paul T. (2003): Afrikaans. In: Wim Vandenbussche & Ana Deumert (Hrsg.), Germanic Standardizations: past to present.. Amsterdam, New York: John Benjamins, 15–40.
   
 • Romaine, Suzanne (1988): Pidgin and Creole languages. London: Longman (Longman linguistics library).
   
 • Rombouts, Hans (1990): Vloeiend Vlaams: Zuidnederlands voor beginners en gevorderden. Den Haag, Bloemendaal: Aramith Uitgevers.
   
 • Rossem, Cefas van (1996): Die Creol taal. 250 years of Negerhollands texts. Amsterdam: Amsterdam Univ. Press.
   
 • Ruiter, Jan J. de (1991): Talen in Nederland. Een beschrijving van de taalsituatie van negen etnische groepen. Groningen: Wolters-Noordhoff.
   
 • Sandra, Dominiek et al. (Hrsg.) (2007): Tussen Taal, Spelling en Onderwijs. Essays bij het emeritaat van Frans Daems. Gent: Academia Press.
   
 • Saussure, Ferdinand de; Charles Balley; Albert Sechehaye & Albert Riedlinger (1916): Cours de linguistique générale publ. par Charles Balley et Albert Sechehaye. Avec la collaboration de Albert Riedlinger. Lausanne, Paris Payot.
   
 • Schenkeveld-Dussen, Maria A., van der (Hrsg.) (1993): Nederlandse literatuur. Een geschiedenis. Groningen: Nijhoff.
   
 • Sijs, Nicoline van der (1996): Leenwoordenboek. De invloed van andere talen op het Nederlands. Den Haag: Sdu Uitgevers [u.a.].
   
 • Sijs, Nicoline van der (1998): Geleend en uitgeleend. Nederlandse woorden in andere talen & andersom. Amsterdam: Contact.
   
 • Sijs, Nicoline van der (Hrsg.) (1999): Taaltrots. Purisme in een veertigtal talen. Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij Contact.
   
 • Sijs, Nicoline van der (Hrsg.) (1999): Woordenboeken & hun makers. Den Haag: SDU.
   
 • Sijs, Nicoline van der (2002): Chronologisch Woordenboek. De ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen. Amsterdam, Antwerpen: Uitgeverij L.J. Veen.
   
 • Sijs, Nicoline van der (2004): Taal als mensenwerk. Het ontstaan van het ABN. Den Haag: Sdu Uitgevers.
   
 • Sijs, Nicoline van der (2005): De geschiedenis van het Nederlands in een notendop. Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker.
   
 • Sijs, Nicoline van der (2005): Groot leenwoordenboek. Utrecht: Van Dale Lexicografie.
   
 • Sijs, Nicoline van der (2005): Leeg en ijdel. De invloed van de bijbel op het Nederlands. Den Haag: SDU.
   
 • Sijs, Nicoline van der (Hrsg.) (2005): Wereldnederlands. Oude en jonge variëteiten van het Nederlands. Den Haag: Sdu Uitg.
   
 • Abstract Literaturangaben
   
 • Sijs, Nicoline van der (Hrsg.) (2005): Wereldnederlands. Oude en jonge variëteiten van het Nederlands. Den Haag: Sdu Uitgevers.
   
 • Sijs, Nicoline van der (2006): Calendarium van de Nederlandse taal. De geschiedenis van het Nederlands in jaartallen. Den Haag: Sdu Uitgevers.
   
 • Sijs, Nicoline van der (2006): Klein uitleenwoordenboek. Den Haag: SDU.
   
 • Sijs, Nicoline van der (Hrsg.) (2006): Wat iedereen van het Nederlands moet weten en waarom. 3. dr. Amsterdam: Bakker.
   
 • Sijs, Nicoline van der (2009): Cookies, coleslaw and stoops. The influence of Dutch on the North American languages. Amsterdam: Amsterdam University Press.
   
 • Sijs, Nicoline van der & Jaap Engelsman (2000): Nota bene. De invloed van het Latijn en Grieks op het Nederlands. 2. opl. Den Haag: Sdu Uitg.
   
 • Sijs, Nicoline van der & Roland Willemyns (2009): Het verhaal van het Nederlands. Amsterdam: Bert Bakker.
   
 • Singh, I. (2000): Pidgins and Creoles: An Introduction. Oxford: Oxford University Press.
   
 • Sluis, Miriam (2011): Een koloniale speeltuin: De Antillen achter de schermen. Tweede, gewijzigde druk. Amsterdam, Rotterdam: Prometheus, NRC Handelsblad.
   
 • Smakman, Dick (2006): Standard Dutch in the Netherlands. A sociolinguistic and phonetic description. Utrecht: LOT (LOT, 135).
   
 • Smessaert, Hans (2006): Lexicale morfologie van het Nederlands. Leuven: Acco.
   
 • Smith, Norval & Tonjes Veenstra (Hrsg.) (2002): Creolization and contact. Amsterdam: Benjamins.
   
 • Smits, C. (1996): Disintegration of inflection. The case of Iowa Dutch. The Hague: Holland Academic Graphics.
   
 • Snijders, Ronald (1994): Surinaams van de straat. Amsterdam: Prometheus.
   
 • Sordam, M. & H. Eersel (1985): Sranan Tongo, Surinaamse taal. Een korte inleiding tot het Sranan Tongo, met uitgebreide woordenlijst. Baarn: Bosch & Beuning.
   
 • Speerstra, H. (2000): Het wrede paradijs. Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij Contact.
   
 • Sterkenburg, P. G. J. van (1977): De lexicografie in de middeleeuwen. In: Dirk Miente Bakker & G. R. W. Dibbets (Hrsg.), Geschiedenis van de Nederlandse taalkunde. Den Bosch: Malmberg, 197–203.
   
 • Sterkenburg, P. G. J. van (1984): Van woordenlijst tot woordenboek. Inleiding tot de geschiedenis van woordenboeken van het Nederlands. Leiden: Brill.
   
 • Stoett, F. A. (1923): Middelnederlandsche Spraakkunst. Syntaxis. Derde herziene druk. 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff.
   
 • Stols, Eddy (1991): 'Tempo dos Flamengos', of de Brazilianen over hun Hollandse verleden. Ons Erfdeel 34 (3), 413–422.
   
 • Stroop, Jan (1998): Het Poldernederlands ís al model! Onze Taal (9), 226–228.
   
 • Stroop, Jan (1998): Poldernederlands. Waardoor het ABN verdwijnt. Amsterdam: Bakker.
   
 • Stroop, Jan (Hrsg.) (2003): Waar gaat het Nederlands naartoe?. Panorama van een taal. Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker.
   
 • Stroop, Jan (2010): Hun hebben de taal verkwanseld: Over Poldernederlands, “fout” Nederlands en ABN. Amsterdam: Athenaeum - Polak & Van Gennep.
   
 • Sybesma, Rint (2002): Syntaxis. Een generatieve inleiding. Bussum: Coutinho.
   
 • Tannen, Deborah (1991): Du kannst mich einfach nicht verstehen. Warum Männer und Frauen aneinander vorbeireden. 6. Dr. Hamburg: Kabel.
   
 • Tiersma, Pieter M. (1985): Frisian reference grammar. Dordrecht: Foris Publ. (Fryske Akademy, 644).
   
 • Tollenaere, F. de (1977): De lexicografie in de negentiende en twintigste eeuw. In: Dirk Miente Bakker & G. R. W. Dibbets (Hrsg.), Geschiedenis van de Nederlandse taalkunde. Den Bosch: Malmberg, 229–246.
   
 • Tollenaere, F. de (1977): De lexicografie in de zeventiende en achttiende eeuw. In: Dirk Miente Bakker & G. R. W. Dibbets (Hrsg.), Geschiedenis van de Nederlandse taalkunde. Den Bosch: Malmberg, 219–227.
   
 • Toorn, M. C. van den; W. J. Pijnenburg; J. A. van Leuvensteijn & Joop M. van der Horst (Hrsg.) (1997): Geschiedenis van de Nederlandse taal. Amsterdam: Amsterdam University Press.
   
 • Toorn, Maarten C. van den (1973): Nederlandse taalkunde. Utrecht u.a.: Het Spectrum (Aula-boeken / Aula-boeken, 499.).
   
 • Toorn, Maarten C. van den (Hrsg.) (1997): Geschiedenis van de Nederlandse taal. Amsterdam: Amsterdam Univ. Press.
   
 • Tops, Guy A.J. (2008): Waarom die lettertjes in de soep?. Inzicht in spelling. Leuven: Davidsfonds.
   
 • Treffers-Daller, Jeanine (1991): French-Dutch language mixture in Brussels.
   
 • Treffers-Daller, Jeanine (1994): Mixing two languages. French - Dutch contact in a comparative perspective. Berlin <<>>: Mouton de Gruyter (Topics in sociolinguistics, 9).
   
 • Trommelen, Mieke (1983): The syllable in Dutch. With special reference to diminutiveformation. Dordrecht: Foris Publ. (Publications in language sciences, 15).
   
 • Trommelen, Mieke & Wim Zonneveld (1989): Klemtoon en metrische fonologie. Muiderberg: Coutinho.
   
 • Trudgill, Peter (2003): A glossary of sociolinguistics. Edinburgh: Edinburgh Univ. Press.
   
 • van de Craen, Piet (2007): Mensentaal. Een inleiding tot de algemene taalwetenschap. Brussel: VUBPress.
   
 • van den Boogaart, Ernst & Frederik J. Duparc (Hrsg.) (1979): Zo wijd de wereld strekt. Tentoonstellingscatalogus. Den Haag: Mauritshuis, Stichting Johan Maurits van Nassau.
   
 • Van Istendael, Geert (1993): Het Belgisch Labyrinth. Wakker worden in een ander land. Amsterdam.
   
 • Van Istendael, Geert (2005): Het Belgisch Labyrint. 16. Aufl. Amsterdam: De Arbeiderspers.
   
 • van Schalkwyk, D.J. (1997): Eradicating racism in language - Afrikaans. In: Michael Clyne (Hrsg.), Undoing and redoing corpus planning. Berlin: Mouton de Gruyter, 445–476 (Contributions to the sociology of language, 78).
   
 • Vandekerckhove, Reinhild (2000): Structurele en sociale aspecten van dialectverandering. Gent: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.
   
 • Vandekerckhove, Reinhild (2005): Belgian Dutch versus Netherlandic Dutch: new patterns of divergence? On pronouns of address and diminutives. Multilingua (24), 379–397.
   
 • Vandekerckhove, Reinhild (2006): Chattaal, tienertaal en taalverandering: (sub)standaardiseringsprocessen in Vlaanderen. Handelingen der Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis (59), 139–158.
   
 • Vandekerckhove, Reinhild; Annick de Houwer & A. Remael (2007): Intralinguale ondertiteling op de Vlaamse televisie: een spiegel voor de taalverhoudingen in Vlaanderen? In: Dominiek et al. Sandra (Hrsg.), Tussen Taal, Spelling en Onderwijs. Essays bij het emeritaat van Frans Daems. Gent: Academia Press, 71–83.
   
 • Vandenbussche, Wim & Ana Deumert (Hrsg.) (2003): Germanic Standardizations: past to present.. Amsterdam, New York: John Benjamins.
   
 • Abstract The aim of this thematic volume is to provide an introductive overview of the standardization processes of the Germanic languages. The volume includes not only the 'fully-fledged' Germanic standard languages (German, Dutch, English, Norwegian, Swedish, Danish, Icelandic and Afrikaans) but also languages with ongoing standardization process (Frisian, Scots, Luxemburgish, Faroese and Yiddish), Germanic pidgins and creoles where the standardization process is in an initial phase and a case of 'failed' standardization (Middle Low German). Haugen's model of four dimensions along which standard languages develop (norm selection, norm codification, norm implementation and norm elaboration) is used as a frame of reference for the different case studies. In addition, attention is paid to recent developments with regard to the respective standard language (e.g. aspects of destandardization).
   
 • Vandeputte, Omer (1993): Nederlands. Het verhaal van een taal. Rekkem: Stichting Ons Erfdeel.
   
 • Vekeman, Herman & Andreas Ecke (1993): Geschichte der niederländischen Sprache. Bern, Berlin, Frankfurt: Peter Lang.
   
 • Velde, H. van de; M. Gerritsen & R. Hout (1995): De verstemlozing van de fricatieven in het Standaard-Nederlands. Een onderzoek naar taalverandering in deperiode 1935-1993. De Nieuwe Taalgids 88 , 422–445.
   
 • Velde, Hans van de (1996): Variatie en verandering in het gesproken Standaard-Nederlands (1935 - 1993). Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de letteren.
   
 • Verbiest, Agnes (1997): De oorbellen van de minister taal en denken over vrouwen. Amsterdam.
   
 • Verbiest, Agnes Eva Maria (1991): Het gewicht van de directrice. Taal over, tegen, door vrouwen. Amsterdam: Uitg. Contact.
   
 • Verhagen, A. (1990): De interpretatiestructuur van passieve zinnen. Forum der Letteren 31 , 81–92.
   
 • Verhagen, A. (1992): Praxis of linguistics: Passives in Dutch. Cognitive Linguistics 3 (3), 301–342.
   
 • Vermaas, J. A. M. (2002): Veranderingen in de Nederlandse aanspreekvormen van de dertiende tot en met de twintigste eeuw. Utrecht: LOT.
   
 • Visser, W. (1997): The syllable in Frisian. The Hague: Holland Academic Graphics.
   
 • VMNW (2001): Vroegmiddelnederlands Woordenboek. Woordenboek van het Nederlands van de dertiende eeuw in hoofdzaak op basis van het Corpus-Gysseling. Bewerkt door W.J.J. Pijnenburg, K.H. van Dalen-Oskam, K.A.C. Depuydt & T.H. Schoonheim. 4 delen. Leiden: Gopher Publishers.
   
 • Vogl, Ulrike (2008): Holland in je hoofd. Heimwee naar 'Brasil holandês'. Ons Erfdeel 51 (3), 128–135.
   
 • Vooys, C. G. N. de (1931): Geschiedenis van de Nederlandse taal, in hoofdtrekken geschetst. Groningen-Den Haag-Batavia: J.B. Wolters.
   
 • Vosters, Rik & Wim Vandenbussche (2008): Wijzer worden over Willem?. Taalgebruik in Vlaanderen ten tijde van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (1814-1830). Internationale Neerlandistiek 46, 2008, 2–22.
   
 • Vries, Jan de; Roland Willemyns & Peter Burger (1993): Het verhaal van een taal. Negen eeuwen Nederlands. Amsterdam: Prometheus.
   
 • Vries, Jan de; Roland Willemyns & Peter Burger (2003): Het verhaal van een taal. Negen eeuwen Nederlands. 6. dr. Amsterdam.
   
 • Vries, Jan W. de; Roland Willemyns & Peter Burger (1994): Het verhaal van een taal. Negen eeuwen Nederlands. 3. dr. Amsterdam: Prometheus.
   
 • Wal, Marijke J. van der (1992): Geschiedenis van het Nederlands. In samenwerking met Cor van Bree. Utrecht: Het Spectrum.
   
 • Wal, Marijke J. van der (1995): De moedertaal centraal. Standaardisatie-aspecten in de Nederlanden omstreeks 1650. Den Haag: SDU (Nederlandse cultuur in Europese context, 3).
   
 • Wal, Marijke J. van der (2008): Geschiedenis van het Nederlands. In samenwerking met Cor van Bree. 5. bijgew. dr. Houten: Het Spectrum.
   
 • Webber, P. E. (1988): Pella Dutch. Ames: Iowa State University Press.
   
 • Weijnen, Antonius Angelus (1941): De Nederlandse dialecten. Groningen: Noordhoff.
   
 • Weijnen, Antonius Angelus (1991): Vergelijkende klankleer van de Nederlandse dialecten. 's-Gravenhage (Aan het woord, 5).
   
 • Willemyns, Roland & Wim Daniëls (2003): Het verhaal van het Vlaams. De geschiedenis van het Nederlands in de Zuidelijke Nederlanden. Antwerpen, Utrecht: Standaard Uitgeverij, Het Spectrum.
   
 • Wilmots, Jos & Jos de Rooij (Hrsg.) (1978): Voor wie Nederlands en Vlaanderen wil leren kennen. Hasselt/Diepenbeek.
   
 • Wils, Lode (1992): Van Clovis tot Happart. De lange weg van de naties in de Lage Landen. Leuven/Apeldoorn: Garant.
   
 • Witte, Els & Harry Van Velthoven (1998): Taal en politiek. De Belgische casus in een historisch perspectief. Brussel: VUBPress.
   
 • Witte, Els, et al. (2005): Politieke geschiedenis van België van 1830 tot heden. Antwerpen.
   
 • WNT (1882-1998): Woordenboek der Nederlandsche taal. Bewerkt door M. de Vries en L.A. te Winkel [et al.]. 's-Gravenhage [etc.]: Nijhoff [etc.]. [URL: http://wnt.inl.nl/].
   
 • Wolf, H. (24-11-01): Klam. Friesch Dagblad, 24-11-01.
   
 • Wolf, H. (1995): Ynvertearre tiidwurdkloften yn it Ynterferinsjefrysk. Tydskrift foar Fryske taalkunde 10 (1), 1–11.
   
 • Wouden, Ton van der (1998): Verboden op het werk te komen. klein woordenboek van Vlaamse taal- en andere eigenaardigheden. Enschede: SIWU.
   
 • Zee, H. van der (1982): Hetedelste gewest. De geschiedenis van Nieuw-Nederland 1609 -1674. Amsterdam.
   
 • Zondag, Koen (Hrsg.) (1982): Bilingual Education in Friesland. Frjentsjer/Franeker: T. Wever B.V.
   

[ Zurück ]