Structuur en geschiedenis van het Nederlands Een inleiding tot de taalkunde van het Nederlands

Belgisch Nederlands

Anike komt uit Nederland. Ze vindt het Belgisch Nederlands mooi en zacht.

Hieronder geven we een overzicht van de belangrijkste kenmerken van het Belgisch Nederlands en de verschillen ten opzichte van het Nederlands in Nederland.


Om de kenmerken van het Belgisch Nederlands te verklaren, moeten we de historische achtergrond en de standaardisering van het Nederlands in België bestuderen.

Spelling

België en Nederland hanteren dezelfde officiële spelling van het Nederlands. Op dat vlak zijn er dus geen verschillen.

Luisterfragment Belgisch Nederlands (duur: 2:12 min.)

Luisterfragment Nederlands Nederlands (duur: 30 sec.)

Uitspraak

De uitspraakverschillen tussen het Belgische en het Nederlandse Nederlands vallen onmiddellijk op. Hier worden de belangrijkste kenmerken van de Belgisch Nederlandse uitspraak genoemd.

Jessica komt uit België. Surinamers kunnen haar niet goed verstaan.

 • Het Belgische Nederlands heeft een heel eigen zinsmelodie.

 • In België is de uitspraak over het algemeen wat bedachtzamer. Een voorbeeld daarvan is de zgn. spellinguitspraak, d.w.z. de geschreven taal wordt als model genomen voor de uitspraak. Bv. de eindklank in record wordt uitgesproken. Hierbij sluit aan dat men de uitspraak uitheemse woorden zoals dossier en planning vernederlandst. Nederlanders behouden de vreemde uitspraak.

 • Een aantal klanken worden in België anders gerealiseerd dan in Nederland:
  • Een typevoorbeeld is de zgn. 'zachte g' die ook in het zuiden van Nederland gangbaar is, terwijl het noordelijke Nederlands een schraperige, 'harde g' gebruikt.
  • De klank /w/ wordt in het Vlaams vaak bilabiaal uitgesproken, terwijl de Nederlandse /w/ een labiodentale klank is.
  • De grafeemcombinaties <ci> en <ti> zoals in "officieel" en "nationaal" worden in het Belgische Nederlands met een puur alveolaire [s] uitgesproken ('nasionaal', 'offisieel') in tegenstelling tot de licht gepalataliseerde uitspraakvariant in het noordelijke Nederlands ('natsjonaal', 'offisjeel').
  • Er wordt minder gediftongeerd. De Noord-Nederlandse neiging om lange vocalen te diftongeren (waardoor 'heel' kan klinken als 'heil') bestaat in Vlaanderen niet. Ook verstemlozing van fricatieven (v, z, g) is er onbekend. (vgl. Taalverandering in de 20e eeuw: uitspraak)
  • De uitspraak van de /r/ wijkt ook enigszins af van die in Nederland. De tongpunt-r is in Vlaanderen meer vertegenwoordigd en de zogenaamde Gooise r is er onbekend.

Nederland

Voorgelezen door een Nederlandse:

Australië beschermt Great Barrier Reef

SYDNEY - De Australische regering heeft woensdag een plan gepresenteerd om van het Great Barrier Reef het best beschermde koraalgebied ter wereld te maken. Eenderde van de uitgestrekte koraalriffen is voortaan verboden gebied voor de commerciële visserij. Ook het varen door het gevoelige ecosysteem wordt beperkt.

Op dit moment geniet 4,6 procent van het 345.000 vierkante kilometer tellende natuurgebied speciale bescherming tegen vervuiling door schepen en overbevissing. De belangrijkste toeristische attractie van Australië bestaat uit ongeveer 2900 koraalriffen en negenhonderd eilanden en telt 1500 soorten vis. Het Great Barrier Reef strekt zich 2000 kilometer lang uit voor de oostkust. Wetenschappers spreken over het grootste levende organisme ter wereld. De Verenigde Naties bestempelden het gebied tot werelderfgoed.

Leeuwarder Courant (3-12-03)

België

Voorgelezen door een Vlaamse:

SYDNEY - De Australische regering heeft vandaag een plan ontvouwd om van het Great Barrier Reef het best beschermde koraalgebied ter wereld te maken. Een derde van de uitgestrekte koraalriffen is voortaan verboden gebied voor de commerciële visserij. Ook het varen door het gevoelige ecosysteem wordt beperkt.

Momenteel is maar 4,6 procent van het 345.000 vierkante kilometer tellende natuurgebied beschermd tegen vervuiling door schepen en overbevissing. Het Great Barrier Reef is de belangrijkste toeristische attractie van Australië en bestaat uit ongeveer 2.900 koraalriffen en negenhonderd eilanden en telt 1.500 soorten vis. Het Great Barrier Reef strekt zich 2.000 kilometer lang uit voor de oostkust. Wetenschappers spreken over het grootste levende organisme ter wereld. De Verenigde Naties bestempelden het gebied tot werelderfgoed.

De Standaard (3-12-03)

Woordenschat

Vanaf de 13e editie heeft het woordenboek Van Dale speciale labels voor Belgisch Nederlandse woorden. Algemene, standaardtalige woorden (bv. hesp) worden onderscheiden van niet algemene woorden die behoren tot de spreektaal (bv. chauffage 'verwarming').
Woordenschatverschillen tussen Vlaanderen en Nederland in de praktijk:

Een Vlaamse gaat winkelen in Nederland...

En een Nederlandse gaat winkelen in Vlaanderen.

De meest voor de hand liggende verschillen tussen het Belgische en het Nederlandse Nederlands situeren zich op het domein van de woordenschat. In werkelijkheid gaat het om hooguit een paar duizend woorden, die in verschillende groepen onderverdeeld kunnen worden.

 • "Officiële" woordenschat (ook wel referentiële belgicismen): België en Nederland zijn twee verschillende staten met eigen structuren, verschillende politieke instellingen en sociale voorzieningen enz. Het is niet verbazingwekkend dat een andere organisatie van de maatschappij resulteert in verschillende benamingen. Voorbeelden:
  België
  Senaat
  Kamer van Volksvertegenwoordigers
  schepen
  gouverneur
  brugpensioen
  licentiaat
  kindergeld
  Nederland
  Eerste Kamer
  Tweede Kamer
  wethouder
  commissaris van de koningin
  VUT (vervroegde uittreding)
  doctorandus
  kinderbijslag
 • In het dagelijks leven kent België bepaalde tradities of gewoontes die voor Nederlanders onbekend zijn. Hetzelfde geldt dan ook voor de bijbehorende benamingen. Als in België een kind geboren wordt, wordt er aan familie en vrienden doopsuiker uitgedeeld, terwijl Nederlanders een ander gebruik kennen: zij tracteren het bezoek op beschuit met muisjes. Na school eten Vlaamse kinderen een vieruurtje. Zo zijn er nog verschillende voorbeelden aan te wijzen.

 • Daarnaast zijn er typisch Belgisch Nederlandse varianten, d.w.z. zaken die men in beide landen kent, maar waarvoor in België doorgaans een andere naam gebruikt wordt dan in Nederland. Enkele voorbeelden:
  België
  op kot
  hesp
  stadsplan
  beenhouwer
  praline
  Nederland
  op kamers
  ham
  stadsplattegrond
  slager
  bonbon
 • Het Belgische Nederlands maakt bovendien gebruik van bepaalde leenwoorden die in Nederland niet bekend zijn. Veel daarvan zijn afkomstig uit het Frans (vgl. historische achtergrond). Ze behoren meestal alleen tot de spreektaal. Enkele voorbeelden:
  België
  solden
  croque monsieur
  nonkel
  camion
  Nederland
  uitverkoop
  tosti
  oom
  vrachtwagen
  Er zijn echter ook tegenvoorbeelden: Nederlanders gebruiken bijvoorbeeld vaak de Franse benaming jus d'orange voor 'vruchtensap' terwijl Vlamingen dat over het algemeen nooit doen.

 • Als reactie op de onderdrukking van het Nederlands door het Frans zijn er in Vlaanderen tal van purismen gecreëerd (vgl. standaardisering van het Nederlands in België). Vele daarvan zijn clichévoorbeelden die in werkelijkheid slechts beperkt gebruikt worden, bv. regenscherm voor paraplu; verdere voorbeelden:
  purisme
  kinderkribbe
  droogkast
  duimspijker
  uitheems woord
  crèche
  centrifuge
  punaise
 • Farid uit Suriname noemt een paar typische Belgische woorden.

 • Er zijn verder stijlverschillen op het gebied van de woordenschat op te merken. Verschillende in België heel gangbare woorden worden door de Nederlander als stijf en formeel aangevoeld (vgl. taalkeuzes in de Statenbijbel). Voorbeelden:
  België
  wenen
  plezant
  zeer
  schoon
  opnieuw
  vermits
  Nederland
  huilen
  leuk
  heel
  mooi
  weer
  omdat
 • Tot slot vertonen woorden die zowel in België als in Nederland gebruikt worden soms betekenisverschillen. Een Vlaming die loopt, beweegt zich veel sneller voort dan een Nederlander die loopt. Als een Vlaming zegt dat hij wellicht komt, dan is de kans groot dat hij zal verschijnen; als een Nederlander wellicht komt, dan is zijn komst veel minder zeker.

Grammaticale verschillen

 • Het opvallendste grammaticale verschil tussen het Belgische en het Nederlandse Nederlands betreft de aanspreekvormen of pronomina van de tweede persoon. Nederlanders onderscheiden tussen de normale vorm jij/je en de beleefde vorm u. In een groot deel van Vlaanderen is in de dagelijkse omgangstaal gij/ge gebruikelijk. Nederlanders vinden het gebruik van gij plechtig en archaïsch. Doordat u de objectvorm is van gij (bv. Ik beloof u dat ik u een cadeau zal geven) krijgen Nederlanders onterecht de indruk dat Vlamingen heel beleefd tegen elkaar zijn.
  (vgl. ook het gebruik van de persoonlijke voornaamwoorden in het Middelnederlands, bij de overgang naar het Nieuwnederlands en in de Statenbijbel).

 • Een ander opvallend morfologisch verschil is de diminutiefvorm (verkleinwoord). In een groot deel van Nederlandstalig België wordt de diminutief gevormd met -ke, bv. boekske voor boekje of manneke voor mannetje.

 • Verder hebben sprekers van het Belgisch Nederlands over het algemeen een sterker gevoel voor woordgeslacht (genus) dan Nederlanders: ze maken een consequenter onderscheid tussen mannelijke en vrouwelijke de-woorden. Het is dan ook normaal om te zeggen Stel ze maar als iemand nog een vraag heeft, terwijl Nederlanders eerder met hij verwijzen (vgl. masculinisering in de 19e en 20e eeuw). Een oorzaak daarvoor is de beheersing van dialecten waarin een verschil wordt gemaakt tussen mannelijke woorden (ne stoel) en vrouwelijke woorden (een tafel). In verschillende Zuid-Nederlandse dialecten worden bovendien de aanwijzende voornaamwoorden en de adjectieven nog verbogen, bv. dienen dikken boek 'dat dikke boek'.

 • Voor Rachim uit Suriname lijkt het alsof Belgen een andere taal spreken.

 • De vorming van het meervoud van bepaalde substantieven is in het Belgische Nederlands anders:
  België
  leraars
  testen
  experten
  Nederland
  leraren
  tests
  experts
 • Het Belgische Nederlands kent veel gallicismen, naar het Frans gevormde of uit het Frans vertaalde constructies die in strijd zijn met de Nederlandse grammatica. Een voorbeeld daarvan is zich aan iets verwachten voor 'iets verwachten'.

 • In het Belgische Nederlands wordt in de werkwoordelijke eindgroep nogal eens een andere volgorde gebruikt dan in Nederland. Bovendien is het mogelijk de eindgroep te doorbreken, wat voor Nederlanders onaanvaardbaar is. Voorbeelden:
  België
  dat ze zullen betaald worden
  dat hij het niet kan gedaan hebben
  hij heeft er niets willen over zeggen
  iets waar hij niet wil op antwoorden
  Nederland
  dat ze betaald zullen worden/zullen worden betaald
  dat hij het niet gedaan kan hebben/kan hebben gedaan
  hij heeft er niets over willen zeggen
  iets waar hij niet op wil antwoorden


 • Een korte introductie over het Belgisch Nederlands met een woordenboek biedt van der Wouden (1998). Ook Hagen (1995) bespreekt de Belgisch Nederlandse woordenschat. Vandekerckhove (2005) presenteert een casestudy van aanspreekvormen en diminutieven in het Belgische Nederlands. Andere morfologische verschillen ten opzichte van het Nederlandse Nederlands zijn te vinden in De Caluwe & Devos (1998). Verschillen op het gebied van uitdrukkingen van modaliteit geven Diepeveen et al. (2006). Veranderingen in de uitspraak van het Standaardnederlands in Vlaanderen van 1935 tot 1993 onderzocht Van de Velde (1996).

  Verwijzingen

  Historische achtergrond: het Nederlands in België
  Standaardisering van het Nederlands in België
  Het Nederlands in Brussel
  De toekomst van het Nederlands