Structuur en geschiedenis van het Nederlands Een inleiding tot de taalkunde van het Nederlands

Bibliografie

2 titel(s) gevonden
- Hele bibliografie tonen -

  • Jonkman, Reitze Johannes (1993): It Leewarders. In taalsosjologysk ûndersyk nei it Stedsk yn ferhâlding ta it Nederlândsk en it Frysk yn Ljouwert. Proefschrift Universiteit van Amsterdam. Ljouwert/Leeuwarden: Fryske Akademy.
     
  • Jonkman, Reitze Johannes (1993): It Leewarders. In taalsosjologysk ûndersyk nei it Stedsk yn ferhâlding ta it Nederlândsk en it Frysk yn Ljouwert. Ljouwert: Fryske Akad. (Fryske Akademy / Fryske Akademy, 771).
     

[ terug ]