Struktur und Geschichte des Niederländischen Eine Einführung in die niederländische Sprachwissenschaft

Bibliographie

4 Titel gefunden
- Gesamte Bibliographie anzeigen -

 • Gorter, Durk & Reitze J. Jonkmann (1995): Taal yn Fryslân op 'e nij besjoen. Ljouwert/Leeuwarden: Fryske Akademy.
   
 • Jonkman, Reitze Johannes (1993): It Leewarders. In taalsosjologysk ûndersyk nei it Stedsk yn ferhâlding ta it Nederlândsk en it Frysk yn Ljouwert. Proefschrift Universiteit van Amsterdam. Ljouwert/Leeuwarden: Fryske Akademy.
   
 • Jonkman, Reitze Johannes (1993): It Leewarders. In taalsosjologysk ûndersyk nei it Stedsk yn ferhâlding ta it Nederlândsk en it Frysk yn Ljouwert. Ljouwert: Fryske Akad. (Fryske Akademy / Fryske Akademy, 771).
   
 • Jonkman, Reitze Johannes (1994): De historische ontwikkeling van de Leeuwarder stadtaal in hetlicht van de geschiedenis van het Nederlands. Taal en Tongval 5 , 81–95.
   

[ Zurück ]